Centrul Ekphrasis 

 

PENTRU CERCETĂRI TRANSDISCIPLINARE, ARTE LIBERALE ȘI TEHNOLOGII CREATIVE
(FOR TRANSDISCIPLINARY, LIBERAL ARTS AND CREATIVE TECHNOLOGIES RESEARCH)

 

I. Scopul general al Centrului EKPHRASIS

 

Crearea unui mediu de cercetare cu caracter transdisciplinar, unde să fie reunite resursele academice și profesionale ale unor specialiști din domenii diverse, aflate la intersecția dintre științele umaniste și științele sociale, care să poată derula studii aplicate în domenii inovatoare precum noile industrii creative, noile media și alte arte liberale. Această abordare este cu atât mai importantă cu cât noile tehnologii digitale și vizuale au permeat societatea într-un mod care ne afectează profund existența și produc schimbări majore la nivel social, psihologic, uman și comunicațional. Astfel studierea interdisciplinară a acestor noi realități și a produselor culturale inovatoare rezultate trebuie să fie obiectul principal de activitate pentru un Centru de cercetare dedicat.
Considerăm că studiile academice contemporane trebuie să țină cont de dezvoltarea tehnologiilor comunicării și extinderea zonelor de interes din societate înspre includerea unor experiențe generate de noile media. De aceea Centrul Ekphrasis își propune să constituie un exemplu pentru studiile transdisciplinare și convergența acestora cu dezvoltarea tehnologiilor creative. Centrul Ekphrasis este deschis tuturor cadrelor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai care aderă la obiectivele comune ale Centrului.

 

II. Preambul privind situația actuală în mediul academic și profesional

 

Vorbim astăzi despre sisteme socio-tehnologice al căror impact uman, cultural, politic și industrial este de necontestat. Relația dintre aceste tehnologii inovatoare și societate, interacțiunea din acestea, precum și impactul uman și social al mijloacelor de comunicare bazate pe platforme online trebuie înțelese în context academic.
În primul rând trebuie să pornim de la o necesitate instituțională - înființarea unui Centru de Cercetare dedicat domeniilor artelor liberale și tehnologiilor creative ori diverselor manifestări ale multiplelor media vizuale din societate decurge din faptul că, deși în Universitatea Babeș-Bolyai funcționează 60 de centre și institute de cercetare, studierea noilor tehnologii creative, a culturilor noilor și vechilor media în ansamblu și, mai ales, aplicarea unor studii în câmpul specific al studiilor din zona artelor liberale este subreprezentat.
De la înființarea faimoasei New School for Social Research în anii '40 în Statele Unite, domeniul numit generic liberal studies a constituit unul dintre cele mai importante surse de cunoaștere și inovare în lumea academică. O abordare interdisciplinară, care să îmbine științele sociale și științele umaniste în general, care să ofere posibilitatea elaborării unor studii de amploare prin abordări transdisciplinare este imperios necesară. Iar posibilitatea de a integra arta (fotografia, publicitatea, design vizual) cu științele politice, de a conecta dimensiunea artistică sau estetică cu cea culturală sau a studiilor culturale și, în special, relaționarea între multiple zone ale cunoașterii trebuie conectate într-o abordare coerentă.
Cu toate că astăzi toate universitățile americane oferă astfel de programe, iar mai bine de jumătate dintre universitățile europene au astfel de studii (în țări precum Ungaria, Polonia sau chiar Bulgaria), în România nu există niciun program dedicat studierii tehnologiilor creative în contextul artelor liberale.
Aflat la convergența dintre studiile umaniste clasice și cele de inovatoare, un astfel de efort interdisciplinar este necesar nu doar pentru că noile media sunt realități cotidiene. Asistăm acum la forme de producție de conținuturi care îmbină modalități de creativitate care integrează tehnologii multimedia; tinerii noștri studenți doresc să dobândească abilități din zona artelor spectacolului pe care să le cupleze cu forme de expresivitate generată pe calculator; asistăm la producțiile audio-vizuale 3D, realizarea de gaming design, software şi jocuri interactive, precum și scriitură pentru naraţiunea interactivă, studii de media vizuală şi multimedia interactivă, new media şi artele contemporane.

 

III. Misiunea Centrului EKPHRASIS

Universitatea Babeș-Bolyai este în acest moment bine reprezentată în ceea ce privește specializările din zona științelor umaniste precum și a tuturor științelor exacte. Misiunea Centrului Ekphrasis este aceea de a reuni într-un singur colectiv cât mai multe dintre aceste direcții de cercetare, precum și reunirea resurselor mai multor specializări și domenii de predare și cercetare din cadrul tuturor facultăților Universității Babeș-Bolyai.
Centrul își propune ca principal rezultat stimularea excelenței cercetărilor transdisciplinare, prin implicarea unor profesori și cercetători de o înaltă competenţă didactică, academică și profesională în proiecte comune. Centrul va reuni, de asemenea, tineri cercetători, care doresc să obțină performanţe ştiinţifice în zone inovatoare. Prin implicarea tuturor acestor specialiști cu experiență și a tinerei generații dorim să realizăm proiecte de actualitate, care să conducă la creșterea nivelului cunoaşterii, cercetării şi competenţei academice necesare unei Universități de prestigiu internațional. Un alt scop secundar este și acela de a identifica noi forme de predare și cercetare, care să fie inovatoare și să genereze idei de îmbunătățire a sistemului superior de învăţământ din România, precum şi sincronizarea acestuia cu cele mai inovatoare direcții de studiu din sistemul academic european și global. Obiectivul cel mai greu de atins în toate științele contemporane, care este un obiectiv al membrilor Centrului Ekphrasis, este înțelegerea critică a unor fenomene și manifestări actuale.
Nu în ultimul rând Centrul Ekphrasis își propune să colaboreze cu specialiștii din domeniul tehnologiilor creative, oferindu-le suport conceptual, teoretic și de cunoaștere pentru realizarea de produse competitive într-o piață dinamică.

IV. Modul de funcționare

 

Centrul Ekphrasis va funcționa conform regulamentelor și prevederilor Universității Babeș-Bolyai, ca o parte componentă a Institutului STARR-UBB. Centrul îşi va realiza propria baza administrativă și își va gestiona propria infrastructură. Centrul va avea o conducere colegială, compusă dintr-un Director ales prin votul tuturor membrilor săi și un Consiliu Științific, compus din câte un reprezentant al fiecărei specializări existente în UBB, cu activitate în cadrul Centrului.
Centrul încurajează atât cercetarea academică prin participarea la competiţii internaționale și naționale pentru granturi şi finanţări de proiect, dar încurajează și implicarea în parteneriate practice, cu finalitate în comunitatea locală, națională și internațională.
Regulamentul de funcționare va detalia structura ierarhică (Director, Consiliu Științific, Colegiul Centrului) și va descrie atribuțiile administrative, va reglementa relațiilor interne și externe ale Centrului. Această documentație va fi întocmită la prima reuniune a Colegiului Cenntrului.

 

V. Activități ale Centrului EKPRASIS

Pe modelul unor centre nord-americane, cum este Institutul pentru Tehnologii Creative al Universitatii Southern California, Centrul Ekphrasis își propune ca obiectiv general să combine cercetările din domenii conexe precum filmul, televiziunea, publicitatea sau industria jocurilor pe calculator precum și realizarea de activități practice în domeniile cercetate.
În mod specific Centrul va putea realiza activităţi de cercetare și creaţie în domeniul tuturor tehnologiilor creative, care să îmbine forme diverse de cunoaștere, de la studiile de artă și literatură, la mass media interactivă și științele tehnologiilor mediilor online, de la psihologie și studii politice la producția video sau producția de imagini 3D, de la sistemele de comunicare mobilă, la servicii web, animație sau grafică pe calculator, de la jurnalismul tradițional la narativitate în medii interactive și non-tradiționale.
Cursuri de pregătire pentru redactarea de narațiuni în medii virtuale, ateliere pentru analiză și dezvoltare de structuri narative în lumile virtuale, precum și studierea modalităților de concepere a unor narațiuni în diverse media specifice industriilor creative.
Dezvoltarea de programe interdisciplinare și proiecte de cercetare în domeniul artelor liberale și a industriilor creative cum ar fi: animaţie, gaming design, software şi jocuri interactive, scriitură pentru naraţiunea interactivă, studii de media vizuală şi multimedia interactivă, new media şi artele spectacolului, studii de cinema și televiziune, cercetări aplicate în zona noilor tehnologii.
Consultanță în domenii precum comunicarea vizuală, managementul industriilor creative și gestionarea unor platforme online. Organizarea unor programe dedicate activităților conexe din industriile creative.
Cursuri de perfecționare pentru îmbunătățirea abilităților de gândire critică și de comunicare în mediile de socializare și în contexte specifice noilor tehnologii.
Crearea de noi programe academice și realizarea unor proiecte de formare continuă pentru tineri absolvenţi din diferite domenii care activează în industriile creative care să permită obţinerea sau certificarea competenţelor interdisciplinare dobândite non-formal. Centrul poate să ofere pregătire, training și consultanță specializată în zone care nu sunt acoperite actual de către sistemul tradițional de învățământ.
Organizarea de școli de vară, seminarii deschise publicului, reuniuni, conferințe și alte activități de comunicare publică. Editarea și publicarea revistei Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media în prezent aflată în bazele de date CEEOL, ERIH, EBSCO
Organizare de concursuri, festivaluri, workshopuri şi master classes care să permită interacţiunea cu specialişti din domenii similare, evaluarea prin comparaţie a propriei dezvoltări, dobandirea de noi abilităţi şi competenţe în utilizarea de programe digitale complexe cât şi integrarea de noi mijloace de expresie în producţii cross-media.
Colaborarea cu alte centre similare din țară și străinătate.
Producţia şi dezvoltarea de proiecte comerciale generatoare de profit cât şi a unor producţii non-comerciale care să contribuie la consacrarea pe plan naţional şi recunoaşterea internaţională a Centrului EKPRASIS.
Stimularea asocierii institutiilor publice si private, sub forma de consorții sau asociații, pentru constituirea unei baze comune și a unei infrastructuri de nivel înalt pentru studii și rezultate.
Centrul va fi orientat către nevoile actuale ale comunității din industriile creative și va integra în activitățile sale orice zone de interes ale profesioniștilor din domeniu.

 

VI. Personal de cercetare

Membrii Centrului EKPRASIS sunt cercetători recunoscuți la nivel național și internațional, cu rezultate în diverse domenii ale cercetării științifice, realizările anterioare ale acestora, așa cum reies din biografiile și listele de publicații. În viitor Centrul va putea primi și cercetători post-doctorali, alți specialiști în domeniu din universități străine, precum și profesioniști din industriile creative.